Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân

Điện chia buồn gửi Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Ti-mo Lét-xtê

MOFA 08/3/2012

Được tin Ngài Phờ-ran-xít-cô Xa-vi-ơ đờ A-ma-ran (Francisco Xavier do Amaral), Tổng thống đầu tiên và là người tuyên bố nền độc lập của nước Cộng hòa Dân chủ Ti-mo Lét-xtê (Timor-Leste) qua đời ngày 06/3/2012, ngày 09/3/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có điện chia buồn gửi Ngài Hô-xê Ra-mốt Hốt-ta (José Ramos Horta), Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Ti-mo Lét-xtê./.


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs